چرا درخواست کتاب از پلتفرم موبوک؟

چون  به وسعت  یک ایران کانال تامین داره در مدت زمان دو روز نتیجه رو اعلام میکنه